LEGE nr.11 din 29 ianuarie 1991
privind combaterea concurenței neloiale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 24/30 ian. 1991

LEGE NUMAR: 11 DIN 29/1 /91 privind combaterea concurentei neloiale

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 24 DIN 30/1 /91
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Comerciantii sint obligati sa-si exercite activitatea cu buna-credinta si potrivit uzantelor cinstite.

ART. 2
Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala.

ART. 3
Incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 atrage raspundere civila, contraventionala ori penala, in conditiile prezentei legi.

ART. 4
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) incalcarea de catre persoanele fizice a interdictiilor prevazute la art.
36 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si asociatati comerciale;
b) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui conerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;
c) dezvaluirea de catre salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia, catre un concurent;
d) incheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea uner prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori, cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare;
e) inchierea de constracte prin care cumparatorul ar urma sa primeasca un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorti sau de hazard;
f) comunicarea sau raspindirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa-i creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti;
g) comunicarea sau raspindirea, de catre un comerciant, de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau marfurilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunul mers al intreprinderii.
Comunicarea facuta confidential este socotita un act de concurenta neloiala numai cind autorul comunicarii stia ca faptele nu corespund adevarului;
h) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa, ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;
i) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;
j) concedierea unor salariati ai unui comerciant, in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul dezorganizarii activitatii sale.
Contraventiile de la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la
20.000 lei, cele de la lit. b)-e) cu amenda de la 10.000 lei la 40.000 lei, iar cele de la lit. f)-j) cu amenda de la 20.000 lei la 60.000 lei.
Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.
Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, de catre salariati anume imputerniciti de camerele de comert si industrie teritoriale sau de Inspectia comerciala de stat. Agentii constatatori aplica o data cu constatarea contraventiei si o amenda.
Contraventiilor prevazute la alin. 1 li se aplica dispozitiile Legii nr.32/ 1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 5
Constituie infractiune de concurenta neloiala si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la doi ani sau cu amenda de la 20.000 lei la 100.000 lei:
a) intrebuintarea unei firme, unei embleme, unor desemnari speciale sau a unor ambalaje de natura a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
b) producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea in vinzare sau vinzarea unor marfuri purtind mentiuni false privind brevetele de inventii, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau comerciantului, in scopul de a induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.
Pentru mentiuni false asupra originii marfurilor se inteleg orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr-o anumita localitate, intru-un anumit teritoriu sau intr-un anumit stat.
Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, afara de cazul cind denumirea este insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine.

ART. 6
Comerciantul care savirseste un act de concurenta neloiala va fi obligat sa inceteze sau sa inlature actul si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite.

ART. 7
Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului.

ART. 8
Actiunea penala, in cazurile prevazute de art. 5 se pune in miscare la plingerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale.

ART. 9
Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare.
Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.
Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite.
Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila.

ART. 10
Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile se chestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.
Din suma obtinuta in urma vinzarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate.

ART. 11
O data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

ART. 12
Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savirsirii faptei.

ART. 13
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa caz, ale Codului de procedura penala.

ART. 14
Dipozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei.

ART. 15
Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 28 ianuarie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam legea privind combaterea concurentei neloiale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Miercuri, 08 aprilie 2020, 19:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.