LEGE nr.47 din 18 mai 1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 101/22 mai. 1992

LEGEA NUMAR: 47 DIN 18/5 /92 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 101 DIN 22/5 /92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
(1) Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania.
(2) Curtea Constitutionala este independenta fata de orice alta autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi.
(3) Scopul Curtii Constitutionale este garantarea suprematiei Constitutiei.

ART. 2
(1) Curtea Constitutionala asigura controlul constitutionalitatii legilor, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului.
(2) Sint neconstitutionale prevederile actelor normative prevazute la alin.
(1), care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei.

ART. 3
(1) Competenta Curtii Constitutionale nu poate fi contestata de nici o autoritate publica.
(2) Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale, potrivit art. 144 din Constitutie.

ART. 4
(1) Judecatorii Curtii Constitutionale sint independenti in exercitarea atributiilor lor si inamovibili pe durata mandatului.
(2) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi trasi la raspundere pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor.

ART. 5
Autoritatile publice, institutiile, regiile autonome, societatile comerciale si orice alte organizatii sint obligate sa comunice informatiile, documentele si actele pe care le detin, cerute de Curtea Constitutionala pentru realizarea atributiilor sale.

ART. 6
Sediul Curtii Constitutionale este in municipiul Bucuresti.

CAP. 2

Organizarea Curtii Constitutionale

ART. 7
(1) Curtea Constitutionala se compune din 9 judecatori numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.
(2) Trei judecatori sint numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.
(3) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din judecatori din 3 in 3 ani.
(4) Fiecare Camera a Parlamentului numeste, cu votul majoritatii membrilor sai, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.
(5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridica de grupurile parlamentare, de deputati si de senatori. Fiecare candidat va depune "curriculum vitae" si actele doveditoare ca indeplineste conditiile prevazute de Constitutie. Candidatii vor fi audiati de comisie si de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi motivat la toti candidatii.

ART. 8
(1) Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen sau in complete de jurisdictie, alcatuite in conditiile prezentei legi.
(2) Cvorumul pentru plenul Curtii Constitutionale este de doua treimi din numarul judecatorilor Curtii.

ART. 9
(1) Curtea Constitutionala are un presedinte ales prin vot secret, pentru o perioada de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in termen de 5 zile de la innoirea Curtii.
(2) Pentru alegerea presedintelui, fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, de Senat si de Presedintele Romaniei poate propune o singura candidatura. Daca la primul tur de scrutin nici un candidat nu intruneste majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin intre primii doi clasati sau trasi la sorti, daca toti candidatii obtin acelasi numar de voturi. Operatiunile de alegere a presedintelui sint conduse de judecatorul cel mai in virsta.
(3) Presedintele numeste un judecator care ii va tine locul in timpul absentei.

ART. 10
(1) In caz de vacanta a functiei, se alege un presedinte pina la incheierea perioadei de 3 ani prevazute la art. 9 alin. (1).
(2) Alegerea are loc in termen de 5 zile de la constatarea vacantei, potrivit procedurii prevazute la art. 9 alin. (2).

ART. 11
(1) Presedintele Curtii Constitutionale are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea Curtii Constitutionale si repartizeaza cauzele spre rezolvare;
b) convoaca si prezideaza sedintele in plen ale Curtii Constitutionale;
c) reprezinta Curtea Constitutionala in fata autoritatilor publice si a altor organizatii, romane sau straine;
d) constata cazurile de incetare a mandatului judecatorilor, prevazute in prezenta lege, si sesizeaza autoritatile publice care i-au numit, pentru ocuparea postului devenit vacant;
e) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulamentul de organizare si functionare al Curtii Constitutionale.
(2) Presedintele este ordonator de credite.

CAP. 3

Competenta Curtii Constitutionale Sectiunea 1 Dispozitii comune

ART. 12
(1) Curtea Constitutionala poate fi sesizata pentru cazurile expres si limitativ prevazute de art. 144 din Constitutie si in conditiile stabilite potrivit prezentei legi.
(2) Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate.

ART. 13
(1) Curtea Constitutionala, potrivit competentei stabilite in art. 144 din Constitutie, pronunta decizii, hotariri si emite avize, dupa cum urmeaza:
A) Decizii, in cazurile in care:
a) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
b) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
c) hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor;
d) hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
B) Hotariri, in cazurile in care:
a) vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;
b) constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului;
c) vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia;
d) verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.
C) Avize consultative pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
(2) Deciziile si hotaririle se pronunta in numele legii.

ART. 14
(1) Sedintele de judecata sint publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, presedintele Curtii sau completul de judecata hotaraste sedinta secreta.
(2) Partile au acces la lucrarile dosarului.
(3) Actele si lucrarile Curtii Constitutionale, pe baza carora aceasta pronunta deciziile si hotaririle ori emite avizele prevazute la art. 13, nu sint destinate publicitatii.

ART. 15
Cererile adresate Curtii Constitutionale sint scutite de taxe de timbru.

ART. 16
Procedura jurisdictionala prevazuta de prezenta lege se completeaza cu regulile procedurii civile, in masura in care ele sint compatibile cu natura procedurii in fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotaraste exclusiv de Curte.
Sectiunea a 2-a Procedura jurisdictionala
1. Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare

ART. 17
(1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
(2) In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului si Curtii Supreme de Justitie si se depune la secretarul general de la Camera Deputatilor si de la Senat. In cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, termenul este de 2 zile.
(3) Data la care legea a fost depusa la secretarii generali ai Camerelor se aduce la cunostinta in plenul fiecarei Camere, in termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea si comunicarea se fac numai in zilele in care Camerele Parlamentului lucreaza in plen.
(4) Sesizarea facuta de parlamentari se trimite Curtii Constitutionale in ziua primirii ei de secretarul general de la Camera respectiva.

ART. 18
(1) In cazul sesizarii Curtii Constitutionale de unul dintre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, de parlamentari, de Guvern sau de Curtea Suprema de Justitie, aceasta va comunica Presedintelui Romaniei sesizarea primita, in ziua inregistrarii.
(2) Daca sesizarea s-a facut de Presedintele Romaniei, de parlamentari sau de Curtea Suprema de Justitie, Curtea Constitutionala o va comunica, in 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, precizind si data cind vor avea loc dezbaterile.

ART. 19
(1) Pina la data dezbaterilor, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, in scris, punctul lor de vedere.
(2) Punctul de vedere al Guvernului se prezinta numai sub semnatura primuluiministru.

ART. 20
(1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, cu participarea judecatorilor Curtii, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atit asupra prevederilor mentionate in sesizare, cit si asupra celor de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate.
(2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei. Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea legii se comunica si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, in scopul deschiderii procedurii prevazute de art. 145 alin. (1) din Constitutie.
(3) Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

2. Controlul constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

ART. 21
(1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
(2) In cazul in care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curtii Constitutionale de secretarul general de la Camera din care acestia fac parte, in ziua depunerii, iar Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere, cu precizarea datei cind va avea loc dezbaterea.
(3) Pina la data dezbaterii, presedintii Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor permanente.

ART. 22
(1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a punctelor de vedere primite.
(2) Decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii si se aduce la cunostinta Camerei al carei regulament a fost dezbatut.
(3) Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(4) Daca prin decizie se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului, Camera sesizata va reexamina aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei.

3. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate

ART. 23
(1) Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor.
(2) Daca, in cursul judecatii, instanta, din oficiu, sau una dintre parti invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege sau ordonanta, de care depinde judecarea cauzei, exceptia ridicata se trimite Curtii Constitutionale, spre a se pronunta asupra constitutionalitatii acelei prevederi.
(3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art. 145 alin. (1) din Constitutie.
(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate printr-o incheiere.
(5) Incheierea va cuprinde punctele de vedere ale partilor pentru sustinerea sau combaterea exceptiei si opinia instantei asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti. In cazurile in care exceptia a fost ridicata din oficiu de instanta, incheierea trebuie motivata, cuprinzind si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
(6) In perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate, instanta poate dispune, prin incheiere motivata, suspendarea judecatii. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la data pronuntarii.

ART. 24
(1) Primind incheierea prevazuta la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna completul de judecata, alcatuit din 3 judecatori, si pe presedintele acestuia. Presedintele completului desemneaza pe unul dintre judecatori ca raportor.
(2) In cazul in care judecatorul desemnat ca raportor considera ca exceptia este vadit nefondata sau incalca prevederile art. 23 alin. (3), va instiinta pe presedinte pentru convocarea completului de judecata, care poate hotari, cu unanimitate de voturi, sa respinga exceptia, fara citirea partilor.
(3) In cazul in care nu sint aplicabile prevederile alin. (2), judecatorul raportor este obligat sa comunice incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala fiecarei Camere a Parlamentului si Guvernului, indicindu-le data pina la care pot sa depuna punctul lor de vedere, si va asigura luarea masurilor necesare pentru administrarea probelor la data judecatii.
(4) Judecata are loc pe baza raportului prezentat de judecatorul raportor, a incheierii prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (3), a probelor administrate, a sustinerilor partilor, cu citarea acestora si a Ministerului Public.
(5) Partile pot fi reprezentate prin avocati cu drept de a pleda la Curtea Suprema de Justitie.

ART. 25
(1) Decizia poate fi atacata de parti numai cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare.
(2) Recursul se judeca de un complet alcatuit din 5 judecatori, din care unul este presedintele Curtii Constitutionale sau inlocuitorul sau, care il va prezida.
(3) Daca recursul este admis, instanta de recurs se pronunta, prin aceeasi decizie, si asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
(4) Decizia primei instante, cit si decizia instantei de recurs se iau cu majoritate de voturi.

ART. 26
(1) Decizia definitiva prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau a unei ordonante constituie temei legal pentru rejudecarea cauzei, la cererea partii care a invocat exceptia de neconstitutionalitate intr-un proces civil.
(2) In procesele penale, decizia prevazuta la alin. (1) constituie temei legal pentru rejudecarea cauzelor in care condamnarea s-a pronuntat pe baza prevederii legale declarate ca neconstitutionala.
(3) Prevederila alin. (1) si (2) se aplica numai raporturilor juridice stabilite dupa intrarea in vigoare a Constitutiei din 1991. Repararea daunelor suferite anterior intrarii in vigoare a Constitutiei din 1991 se reglementeaza prin lege.
(4) Deciziile definitive pronuntate in conditiile alin. (1) si (2) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
(5) Deciziile definitive se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, sint obligatorii si au putere numai pentru viitor.

4. Respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei

ART. 27
Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului in conditiile prevazute de legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei.

ART. 28
Hotaririle Curtii Constitutionale se adopta in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.

5. Judecarea contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic

ART. 29
(1) Curtea Constitutionala decide asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
(2) Contestatia privind constitutionalitatea unui partid politic poate fi formulata de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern.
Presedintele Camerei poate formula contestatia numai pe baza unei hotariri adoptate de Camera cu votul majoritatii membrilor sai.
(3) Contestatia trebuie motivata si va fi insotita de dovezile pe care se intemeiaza.

ART. 30
(1) Pentru solutionarea contestatiei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un judecator ca raportor, care este obligat sa o comunice, impreuna cu actele doveditoare, partidului politic la care se refera contestatia, precizindu-i data pina la care poate depune un memoriu in aparare, insotit de dovezile corespunzatoare.
(2) Contestatia se judeca de plenul Curtii Constitutionale, cu citarea contestatorului, a partidului politic a carui constitutionalitate este contestata si a Ministerului Public, pe baza raportului prezentat de judecatorul desemnat in acest scop si a probelor administrate, iar decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.
(3) Camera Parlamentului care a depus contestatia poate fi reprezentata de persoana desemnata de aceasta, iar Guvernul, de Ministerul Justitiei.
Partidul politic poate fi reprezentat si prin avocat cu drept de a pleda in fata Curtii Supreme de Justitie.
(4) Decizia Curtii nu este supusa nici unei cai de atac si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 31
(1) Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale in cazurile prevazute de art. 37 alin. (2) din Constituie.
(2) Decizia de admitere a contestatiei se comunica Tribunalului municipiului Bucuresti, pentru radierea partidului politic neconstitutional din evidenta partidelor politice legal constituite.

6. Emiterea avizului pentru suspendendarea din functie a Presedintelui Romaniei

ART. 32
(1) Curtea Constitutionala da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
(2) Propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei, impreuna cu dovezile pe care se intemeiaza se trimit in copie Curtii Constitutionale, de presedintele care a condus sedinta comuna a celor doua Camere.
(3) Presedintele Curtii Constitutionale, primid cererea, va desemna 3 judecatori ca raportori, cite unul dintre judecatorii numiti de Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei, care vor efectua toate investigatiile necesare.

ART. 33
(1) Avizul cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei se emite de plenul Curtii Constitutionale, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii, pe baza dezbaterii raportului prezentat de cei 3 judecatori desemnati in acest scop, a propunerii de suspendare, a dovezilor si a investigatiilor facute.
(2) Presedintele Romaniei va fi incunostintat asupra datei fixate pentru dezbatere si poate da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.
(3) Avizul Curtii Constitutionale se comunica presedintilor celor doua Camere si Presedintelui Romaniei.

7. Constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei

ART. 34
(1) Curtea Constitutionala constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului.
(2) Vacanta functiei de Presedinte al Romaniei se constata la cererea presedintelui uneia dintre Camerele Parlamentului sau a presedintelui interimar care exercita atributiile Presedintelui Romaniei in perioada cit acesta este suspendat din functie.
(3) In cazul in care Presedintele Romaniei a fost suspendat din functie, cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul se face de presedintele care a condus lucrarile sedintei comune a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza hotaririi adoptate in sedinta comuna.
(4) Daca interimatul functiei de Presedinte al Romaniei se datoreste imposibilitatii temporare de a-si exercita atributiile, cererea se face de Presedintele Romaniei sau de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului.

ART. 35
Cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Romaniei va fi insotita de dovezile necesare, iar constatarea acestor imprejurari se face de plenul Curtii Constitutionale, cu votul majoritatii judecatorilor.
Sectiunea a 3-a Alte dispozitii

ART. 36
Procedura pentru verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a initiativei legislative de catre cetateni, de verificare a respectarii regulilor de organizare si desfasurare a referendumului si de confirmare a rezultatului acestuia se stabileste prin legile privind reglementarea acestor activitati.

ART. 37
(1) Inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca in termen de 10 zile sa se pronunte asupra constitutionalitatii sale.
(2) Decizia Curtii Constitutionale se pronunta in plen, cu votul a doua treimi din judecatorii Curtii, si se comunica celor ce au initiat proiectul de lege sau propunerea legislativa ori, dupa caz, reprezentantului acestora.
Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) Proiectul de lege sau propunerea legislativa poate fi prezentata Parlamentului numai impreuna cu decizia Curtii Constitutionale comunicata potrivit alin. (2).

CAP. 4

Judecatorii Curtii Constitutionale

ART. 38
(1) Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba pregatire judiciara superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamintul juridic superior.
(2) Functia de judecator este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamintul juridic superior.

ART. 39
Numirea judecatorilor, in conditiile prezentei legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al candidatului. In cazul in care candidatul ocupa o functie incompatibila cu aceea de judecator al Curtii Consti tutionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie sa cuprinda angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea functie sau din partidul politic al carui membru este.

ART. 40
(1) Judecatorii Curtii Constitutionale vor depune, in fata Presedintelui Romaniei si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, urmatorul juramint:
"Jur sa respect si sa apar Constitutia, indeplinindu-mi cu buna-credinta si fara partinire obligatiile de judecator al Curtii Constitutionale. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" (2) Juramintul se depune individual. Judecatorii Curtii isi vor exercita functia de la data depunerii juramintului.

ART. 41
Judecatorii Curtii Constitutionale sint obligati:
a) sa-si indeplineasca functia incredintata cu impartialitate si in respectul Constitutiei;
b) sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor si sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii in probleme de competenta Curtii Constitutionale;
c) in adoptarea actelor Curtii Constitutionale sa-si exprime votul afirmativ sau negativ, abtinerea de la vot nefiind permisa;
d) sa comunice presedintelui Curtii Constitutionale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;
e) sa nu permita folosirea functiei pe care o indeplineste in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;
f) sa se abtina de la orice activitate sau manifestare contrare independentei si demnitatii functiei lor.

ART. 42
Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecatorilor, a sanctiunilor si modului de aplicare a acestora este de competenta exclusiva a plenului Curtii Constitutionale.

ART. 43
(1) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi arestati sau trimisi in judecata penala ori contraventionala decit cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau al Presedintului Romaniei, dupa caz, si la cererea procurorului general.
(2) Competenta de judecata, pentru infractiunile savirsite de catre judecatorii Curtii Constitutionale, apartine Curtii Supreme de Justitie, Sectia penala.
(3) De la data trimiterii in judecata penala, judecatorul Curtii Constitutionale este suspendat de drept din functia sa. In caz de condamnare definitiva, el este exclus de drept, iar in caz de achitare, suspendarea inceteaza.

ART. 44
(1) Mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;
b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni;
c) in caz de incalcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau art. 37 alin.
(3) din Constitutie sau pentru incalcarea grava a obligatiilor prevazute la art. 41.
(2) Constatarea incetarii mandatului, potrivit lit. a), se face de presedintele Curtii Constitutionale, iar in celelalte cazuri, incetarea mandatului se hotaraste in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.

ART. 45
(1) Cu 3 luni inainte de expirarea mandatului fiecarui judecator, presedintele Curtii sesizeaza pe presedintele Camerei Parlamentului care a numit judecatorul sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei, solicitindu-l sa numeasca un altul in locul lui; numirea trebuie efectuata cu cel putin o luna inainte de incetarea mandatului judecatorului predecesor.
(2) In cazul in care mandatul a incetat inainte de expirarea duratei pentru care judecatorul a fost numit, iar perioada ramasa depaseste 6 luni, presedintele va sesiza autoritatea publica prevazuta la alin. (1), in termen de cel mult 3 zile de la data incetarii mandatului, in vederea numirii noului judecator. Mandatul judecatorului astfel numit inceteaza la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut judecatorul inlocuit.
(3) In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivit alin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani.

ART. 46
(1) Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii perioadei pentru care el a fost acordat, judecatorul are dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea sa la Curtea Constitutionala s-a facut cu conditia rezervarii acestuia.
(2) In cazul in care judecatorul ocupa un post de magistrat, rezervarea postului este obligatorie.
(3) In perioada cit este rezervat, postul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi ocupat numai prin contract de munca pe durata determinata.

ART. 47
Presedintele Curtii Constitutionale este asimilat cu presedintele Curtii Supreme de Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintii Curtii Supreme de Justitie.

CAP. 5

Personalul de specialitate si administrativ

ART. 48
(1) Curtea Constitutionala are 7 magistrati-asistenti, subordonati presedintelui Curtii.
(2) Magistratii-asistenti trebuie sa aiba pregatire juridica superioara si o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamintul juridic superior. Ei se incadreaza prin concurs. Comisia de examinare se numeste de presedintele Curtii Constitutionale, din 5 judecatori ai Curtii.
(3) Magistratii-asistenti sint asimilati cu consultantii juridici de la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Magistratii-asistenti participa la pregatirea lucrarilor si la redactarea actelor emise de Curte si pot fi consultati la deliberari. De asemenea, le revin obligatiile prevazute la art. 41, care se aplica in mod corespunzator.

ART. 49
(1) Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de un secretar sef, asimilat functiei de consultant juridic sef al Curtii Supreme de Justitie.
(2) Nomenclatorul functiilor Secretariatului Curtii si numarul de personal de specialitate si administrativ se aproba de plenul Curtii. In cadrul secretariatului functioneaza un compartiment de documentare, cercetare si informatica si alte compartimente necesare activitatii Curtii.
(3) Secretarul sef isi desfasoara activitatea sub conducerea presedintelui Curtii Constitutionale. El asigura pregatirea si organizarea lucrarilor Curtii.
(4) Atributiile secretarului sef si cele ale personalului Secretariatului Curtii Constitutionale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia.
(5) Salarizarea personalului Secretariatului Curtii se face potrivit legii privitoare la salarizarea personalului Curtii Supreme de Justitie.

CAP. 6

Sanctiuni, dispozitii finale si tranzitorii

ART. 50
(1) Curtea Constitutionala are buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.
(2) Proiectul de buget se aproba cu votul majoritatii judecatorilor Curtii si se inainteaza Guvernului, pentru a fi verificat si inclus in bugetul de stat.

ART. 51
(1) Prima Curte Constitutionala se constituie in cel mult 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) In acest scop, fiecare Camera a Parlamentului numeste cite 3 judecatori, pentru o perioada de 3, de 6 si de 9 ani, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (4).
Judecatorii vor fi numiti in ordinea numarului de voturi exprimate pentru fiecare candidat. De asemenea, Presedintele Romaniei numeste 3 judecatori pentru aceleasi perioade.
(3) In termen de 3 zile de la constituire, Curtea isi alege presedintele, iar in termen de 10 zile adopta regulamentul de organizare si functionare.

ART. 52
Cind Curtea Constitutionala constata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata si ca a fost ridicata cu rea-credinta, pentru a intirzia rezolvarea procesului, ea poate sanctiona partea care a invocat exceptia cu o amenda de 10.000-100.000 lei.

ART. 53
Refuzul unei autoritati publice sau oricarei organizatii de a comunica informatiile, documentele si actele pe care le detine, cerute de Curtea Constitutionala, se sanctioneaza cu o amenda de 10.000 lei pentru fiecate zi de intirziere.

ART. 54
(1) Amenzile prevazute la art. 52 si art. 53 se aplica de presedintele Curtii Constitutionale sau de presedintele completului de judecata, prin incheiere motivata.
(2) Impotriva incheierii se poate face plingere in termen de 30 de zile de la comunicare si se solutioneaza de organul care a aplicat amenda.
Incheierea este definitiva si executorie. Sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.

ART. 55
Pentru anul 1992, sumele necesare functionarii Curtii Constitutionale se asigura de Guvern, din rezerva bugetara aflata la dispozitia acestuia.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN -----------------


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 17:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.