ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.450/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare
  O. nr.2.289/2010 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
  O. nr.2.183/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului operațional comun de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
  L. nr.178/2010 LEGEA parteneriatului public-privat (abrogata prin L. nr.100/2016)
  O. nr.314/2010 al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă
  O. nr.2.722/2010 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  O. nr.340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate (abrogat prin O. nr.86/2013)
  O.U.G. nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
  H.G. nr.1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (abrogat prin H.G. nr.1.211/2012)
  O. nr.59/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010
  O. nr.150/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap"
  H.G. nr.83/2011 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de odihnă și de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice
  H.G. nr.104/2011 privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de date de arie extinsă
  H.G. nr.121/2011 privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru Inspecția Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
  O. nr.1.110/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de servicii prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU), în calitate de autoritate de management pentru implementarea Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane
  O. nr.3.888/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția publică de servicii hoteliere, campinguri și alte tipuri de cazare decât cea hotelieră și a serviciilor de restaurant și de servire a mâncării, pentru activitățile organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  O. nr.1.168/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea modelului Contractului de finanțare a proiectelor strategice pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
  O.U.G. nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
  O. nr.2.003/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE
  O. nr.301/2011 al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii finanțate din instrumente structurale (abrogat prin O. nr.312/2011)
  O.U.G. nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
  O. nr.52/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog
  H.G. nr.217/2012 Hotărâre privind stabilirea cerințelor pentru indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piață


Duminică, 05 aprilie 2020, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.