ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate
art. 22 alin. (1)
  O. nr.2.722/2010 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
art. 35-38, art. 56
  Decizie nr.271/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Șerbănescu) Ana Magdalena, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  Decizie nr.3/2011 privind numirea domnului Sorin Popa în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  O. nr.26/2011 al ministrului administrației și internelor privind desfășurarea activității de achiziții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.87/2018)
art. 3041 alin. (1) și (3)
  O. nr.29/2011 al ministrului administrației și internelor privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Administrației și Internelor
  O. nr.1.110/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor-cadru de servicii prevăzute în anexa nr. 2B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu contractele/acordurile/protocoalele încheiate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU), în calitate de autoritate de management pentru implementarea Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane
  O. nr.3.888/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziția publică de servicii hoteliere, campinguri și alte tipuri de cazare decât cea hotelieră și a serviciilor de restaurant și de servire a mâncării, pentru activitățile organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  H.G. nr.395/2011 privind realizarea programului național de interes strategic "Transportor blindat pentru trupe 8x8"
art. 11 alin. (1) lit. b) și alin. (2)
  O. nr.2.003/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de selecție a avocaților din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale în legătură cu contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, în vederea încheierii și derulării acordului-cadru pentru asigurarea de asistență și reprezentare juridică a Ministerului Finanțelor Publice - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în fața Curții de Arbitraj Internațional a Camerei Internaționale de Comerț, a Comisiei de Adjudecare a Disputelor și în faza de mediere/conciliere pe lângă Comisia Europeană, precum și în alte litigii izvorâte din contractele finanțate din fonduri externe gestionate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE
art. 16
  H.G. nr.525/2011 pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (abrogat prin H.G. nr.1.037/2011)
art. 292 alin. (2)
  H.G. nr.579/2011 privind aprobarea achiziționării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Națiunilor Unite pentru Copii - UNICEF
art. 14 alin. (1) lit. c)
  O. nr.302/2011 al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
  O. nr.301/2011 al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii finanțate din instrumente structurale (abrogat prin O. nr.312/2011)
  O. nr.136/2012 al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru (abrogat prin O. nr.1.139/2015)


Miercuri, 08 aprilie 2020, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.