LEGEA nr.554 din 2 decembrie 2004
contenciosului administrativ
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
  O. nr.143/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor privind definirea și caracterizarea spațiului rural
  L. nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)
  O. nr.880/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
  L. nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
  H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  O. nr.4.925/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.115/2014)
  O. nr.129/2010 al ministrului administrației și internelor privind construirea de locuințe proprietate a personalului instituției, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administrației și Internelor
  O. nr.2.160/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii Financiare
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  O. nr.1.372/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate
  O. nr.2.237/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri"
  O. nr.230/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010
  O. nr.1.506/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale sau în situația în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.304/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul patrimoniului cultural național
  O. nr.1.736/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
  L. nr.288/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  H. nr.2/2011 pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (abrogat prin N. nr.18/2018)
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social
  L. nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
  O. nr.2024/2011 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului "Prima casă" și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
  H.G. nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și a sancțiunilor și măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
  O. nr.245/2012 al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora (abrogat prin O. nr.220/2016)
  O. nr.207/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modalităților și procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile
  H.G. nr.101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare
  H.G. nr.151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
  O. nr.88/2012 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor


Duminică, 25 octombrie 2020, 21:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.