LEGE nr.29 din 7 noiembrie 1990
Legea contenciosului administrativ
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
  L. nr.642/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale
  Decizie nr.139/EN/2002 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.1.331/EN/2003)
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  H.G. nr.83/2003 privind autorizarea societăților comerciale care prestează servicii de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum și instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României
  H.G. nr.95/2003 privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (abrogat prin H.G. nr.804/2007)
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  O.G. nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  O. nr.98/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor, precum și a modelului de contract de concesiune (abrogat prin O. nr.7/2005)
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
  O. nr.357/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
  L. nr.323/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
  O. nr.303/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți și a modelului deciziei de încadrare în grad de handicap (abrogat prin O. nr.52/2004)
  O. nr.353/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
  O. nr.1.170/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - Metodologia de licențiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condițiile privind agrearea și inspecția tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum și metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor (abrogat prin O. nr.3/2008)
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
  O.G. nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță (abrogata prin L. nr.202/2016)
  H.G. nr.1.176/2003 privind desfășurarea de către persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii sociale în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap (abrogat prin H.G. nr.1.024/2004)
  H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.344/2007)
  H.G. nr.1.225/2003 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare și de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 (abrogat prin H.G. nr.1.145/2004)
  O. nr.818/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu
  O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
  Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.480/2010)
  O. nr.830/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatului de siguranță, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public și/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum și pentru acordarea autorizației și certificatului de operare pentru manevră agenților economici care efectuează numai operațiuni de manevră feroviară (abrogat prin O. nr.535/2007)
  O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
  H.G. nr.1.615/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere socială
  O. nr.137/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului etic al funcționarului public din administrația fiscală, care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor
  L. nr.31/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
  L. nr.66/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
  H.G. nr.491/2004 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea și componența Comisiei de eliberare a autorizației de funcționare a localurilor în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice, a spațiilor de comercializare a publicațiilor cu caracter pornografic și a spațiilor destinate închirierii sau vânzării de filme pornografice, precum și procedura de eliberare a acestei autorizații
  O. nr.691/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizației de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile preluate prin închiriere de la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin O. nr.101/2008)
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  H.G. nr.1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale (abrogat prin L. nr.197/2012)
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  O. nr.274/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (abrogat prin O. nr.237/2019)
  H.G. nr.1.440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin L. nr.197/2012)
  H.G. nr.1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)


Miercuri, 02 decembrie 2020, 17:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.